Miałeś wypadek? Odzyskaj odszkodowanie OC z naszą pomocą!

zajmujemy się odzyskiwaniem odszkodowań dla ofiar wypadków

Likwidacja szkód na pojazdach, szkody sądowe, bezpłatny samochód zastępczy

Wyślij kosztorys, oddzwonimy


DOPŁATY DO ODSZKODOWAŃ

Wyegzekwowana kwota odszkodowania, jaka przysługuje w przypadku kolizji bądź innych zdarzeń losowych, zostaje najczęściej ustalona na podstawie kosztorysu przeprowadzonego przez dane towarzystwo ubezpieczeń. Kwoty te jednak zazwyczaj są zaniżane, gdyż celem zmniejszenia własnych wydatków, towarzystwa ubezpieczeniowe nakładają na klientów odpowiednie potrącenia.
Gwarantujemy, że z naszą pomocą otrzymasz przysługujące Ci dopłaty do odszkodowań. Pomożemy też wyegzekwować dopłaty do odszkodowań z OC sprawcy wypadku. Otrzymanie dopłaty do odszkodowań obłożone jest pewnymi warunkami, w tym wymagane jest między innymi przedstawienie wielu różnych dokumentów. Działania tego rodzaju są jednak niezgodne z prawem.
Próba odebrania całej kwoty to procedura czasochłonna. Towarzystwo domaga się przedstawienia faktur oraz wszelkich dowodów naprawy pojazdu. Zazwyczaj niemożliwym jest spełnienie wszystkich tych warunków, dlatego też wiele spraw wkracza na drogę sądową. Takie rozwiązanie jednak nie daje zapewnienia o wygranej więc zdecydowanie szybciej, wygodniej, a przede wszystkim łatwiej jest zgodzić się na niesatysfakcjonującą nas propozycję towarzystwa ubezpieczeniowego, która kończy procedurę likwidacji szkody.
Co oferujemy?
możliwość uzyskania natychmiastowej dopłaty do szkody powstałej w ostatnich 3 latach,
ocenę zasadności stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego,
brak angażowania czasu, środków finansowych w otrzymanie dodatkowej dopłaty.
Korzyści:
bezpłatna weryfikacja spraw nawet do 3 lat wstecz,
już na drugi dzień otrzymasz ofertę dopłaty,
wszelkie formalności przygotujemy za Ciebie, umowę wyślemy kurierem lub poprzez e-mail,
czysty zysk, poszkodowany nie traci uzyskanych wcześniej pieniędzy, otrzymuje dodatkowe.
Jak to przebiega:
wyślij na nasz adres e-mail kosztorys oraz decyzję Towarzystwa, jeśli którego z tych dokumentów nie posiadasz skontaktuje się z nami, zaproponujemy Ci dopłatę, przygotujemy umowę, w ciągu kilku dni otrzymasz dopłatę.

DLACZEGO WARTO NAM ZAUFAĆ?

Bezpłatna konsultacja

Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznych i meilowych.

Czytelna umowa

Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznych i meilowych.

Duże doświadczenia

Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznych i meilowych.

Szybki kontakt

Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznych i meilowych.

Szkoda z oc

Jeśli zaniżono Ci  szkodę z OC możemy  być bardzo łatwo odzyskanać dla ciebie pieniądze. Jesteśmy firmą, której zadaniem jest odzyskiwanie odszkodowań dla ofiar wypadków. Osoby poszkodowane reprezentujemy w kontaktach z ubezpieczycielami. zajmujemy się sprawą kompleksowo.

Nasze doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Proponujemy bezpłatną konsultację oraz klarowną umowę współpracy.

Duże doświadczenia

Udzielamy bezpłatnych konsultacji telefonicznych i meilowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Proponujemy bezpłatną konsultację oraz klarowną umowę współpracy.

Odzyskamy pieniądze

Odzyskiwanie odszkodowań w przypadku  gdy dojdzie do wypadku z powodu nieodśnieżonego chodnika, upadki ze schodów. Jeżeli miałeś wypadek, szybko odzyskasz odszkodowanie z nasza pomocą. Ma ono pokryć wszelkie koszty leczenia.

PORADY

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie odrębnymi instytucjami prawa cywilnego. Jednak wiele osób je myli i stosuje zamiennie, co może prowadzić do błędnych wniosków. Należy więc dokładnie ustalić, jakie dobro prawne zostało naruszone, oraz który rodzaj rekompensaty zastosować.
Instytucja odszkodowania nakierowana jest na rekompensatę szkody majątkowej, natomiast zadośćuczynienie – szkody niemajątkowej.

Odszkodowanie stanowi pieniężną równowartość szkody majątkowej lub szkody na osobie.

kiedy są ranni

W takiej sytuacji należy stosować się do ogólnych zasad postępowania po wypadku z modyfikacjami wynikającymi z art. 44 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję;
nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Jak oznaczyć pojazd?

Zgodnie z art. 50 ustawy prawo o ruchu drogowym, kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:
1) na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku;
2) na pozostałych drogach twardych:

poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

3) Postój pojazdu, o którym mowa w ust. 1, należy sygnalizować w sposób następujący:

na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:
włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu;

4) na pozostałych drogach:

poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne,
na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.

5) Sygnalizowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu.

wypłata odszkodowania, kiedy?

Zasadniczo ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni. Termin ten zaczyna biec od kiedy do ubezpieczyciela wpłynie roszczenie.

Art. 14 ust. 1 ub.ob. Zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
Zazwyczaj jednak wypłata odszkodowanie trwa dłużej, a ubezpieczyciel w podstawowym terminie wypłaca jedynie tzw. kwotę bezsporną.
Art. 14 ust 2 ub.ob. W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.
kiedy wzywać policję

Jeżeli w wypadku nikt nie został zabity lub ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli jednak sprawca wypadku nie poczuwa się do winy, albo podane przez niego dane budzą wątpliwości, warto to zrobić, bo notatka urzędowa stanowi dla ubezpieczyciela dowód, że określone zdarzenie rzeczywiście miało miejsce. Dobrze też upomnieć się, aby na pewno ujęci zostali w niej poszkodowani pasażerowie. Jeżeli na kierowcę zostanie nałożony mandat karny, a ten nie odmówi jego przyjęcia, kwestia odpowiedzialności zostaje szybko rozstrzygnięta.

Jeżeli w wypadku nie ma zabitego lub rannego samochód należy niezwłocznie usunąć z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. W takiej sytuacji warto najpierw wykonać zdjęcie układu pojazdów, choćby przy użyciu telefonu komórkowego.
jakie świadczenia mi przysługują

Udział w wypadku komunikacyjnym może skutkować zarówno szkodami rzeczowymi (zniszczony samochód, przewożone przedmioty, odzież), jak i szkodą na osobie:

Art. 444. § 1 k.c. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poszkodowany może otrzymać także rekompensatę za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne:

Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Jeżeli poszkodowany poniósł śmierć w wyniku wypadku wynikają z tego również określone roszczenia:

Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.
§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.
§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

KONTAKT

WYŚLIJ KOSZTORYS, ODDZWONIMY